Integrace

Záměr projektu

Záměrem projektu je poskytnutí pomoci, poradenství občanům patřícím do znevýhodněných skupin obyvatelstva integrovat se do společnosti,zlepšit jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim přístup k zaměstnání. Cílovým skupinám obyvatelstva budou poskytnuty sociální a právní služby formou přednášekzaměřenými na jejich problematiku. Přednášet budou zkušení lektoři. Dále psychologické přednášky, které přispějí k vytvoření osobní motivace klientů kurzu,hledat zaměstnání. Školící tým vytvoří se svými klienty individuální plány pro začlenění na trh práce a bude je doprovázet k pracovním pohovorům u zaměstnavatele.Pro získání společenských a profesních dovedností, je zde program praxe a odborného výcviku, jako přípravy na budoucí zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávání je i kurz z oblasti základních znalostí informačních technologií, práce s počítačem a internetem.

Realizace projektu přispěje zejména k:

– omezení sociální izolace a podpory znevýhodněných skupin obyvatelstva ve vztahu ke vzdělávání 
   a vstupu na trh práce
– zlepšení rovného přístupu k zaměstnání pro všechny osoby bez ohledu na pohlaví,
   rasu, náboženské vyznání a podobně
– integraci a reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu a osob opouštějících ústavní nebo       
  ochranou výchovu prevence kriminality a jiných negativních jevů
– podpoře sladění rodinného a profesního života
– získání vědomostí, znalostí a především zkušeností samotného zaměstnavatele při zaměstnávání
  těchto cílových skupin obyvatelstva

Vyhodnocení projektu

Celý program připravovaných kurzů umožní svým klientům využít nabyté znalosti při reprezentaci své osoby, jako uchazeče o zaměstnání. Předloží svému potencionálnímu zaměstnavateli nejen svůj správně sepsaný životopis, ale i certifikát o nabytých vědomostech, včetně hodnocení (posudku) zaměstnavatele, u kterého praxi vykonával. V rámci mapování a průzkumu při hledání nových pracovních možností prováděného v dané lokalitě, bude doprovázen členem koordinačního týmu k prvnímu pohovoru. Smyslem projektu je přinést nový pohled na problematiku zaměstnávání  znevýhodněných skupin obyvatelstva na trhu práce. Prvním cílem je kvalitní prezentace uchazeče. Druhým cílem, je vytvořit nový styl, formu náboru pracovních sil na straně zaměstnavatelů.Projekt je členěn na 5 etap, které jsou realizovány v průběhu 20 měsíců. Projekt byl zahájen v listopadu 2005 a bude ukončen v červnu 2007.

Průběh a realizace kurzů

Byly znovu kontaktovány úřady práce ve Dvoře Králové, v Hořicích a Jaroměři. Pověřené úřady budou spolupracovat při realizaci projektu, budou předávat potřebné informace občanům a rozdávat přihlášky do kurzů.
Zároveň s úřady jsou informováni a oslovováni soukromé podnikatelské firmy, organizace a společnosti. Ty  mohou navázat spolupráci tím, že poskytnutou  prostor k výkonu odborných praxí pro klienty kurzů. Nebo je tito zaměstnavatelé obsadí do volných pracovních míst.

Obsahem a cílem jednotlivých kurzů je:

– sestavení životopisu
– získání základních dovedností práce na PC a práce s internetem
– vyhledání vhodných pracovních míst
– poradenství a pomoc při pracovním pohovoru a nástupu do zaměstnání
– odborný výcvik a praxe u potencionálního zaměstnavatele
– šestitýdenní placená praxe

Jana Dolečková

Začněte psát a vyhledejte stisknutím klávesy Enter

Shopping Cart